voor tennisleraren

PostHeaderIcon Voor tennisleraren

In Nederland bestaat de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT). Dit is de website binnen Nederland voor tennistrainers met vacatures, seminars en vele andere informatie voor tennistrainers.

Tennisleraar worden?

Om als tennisleraar te mogen werken, moet u een opleiding gevolgd hebben.
Na het behalen van een diploma moet u een licentie aanvragen bij de KNLTB als u uw diensten als gediplomeerd tennisleraar wilt aanbieden aan tennisverenigingen.

Speciaal voor tennistrainers, dozen Wilson US open tegen speciale actieprijs:

Dozen Wilson US Open_goedkope tennisballen

Adviesprijs € 179.50
Actieprijs
€ 108.95

Basisopleiding: Tennisleraar KSS Niveau 3

Doel
De basisopleiding Tennisleraar leidt op tot tennisleraren die:

1.les kunnen geven aan spelers van alle leeftijden van niveau 9 t/m 6;
2.samen kunnen werken met vrijwillig kader;
3.activiteiten kunnen organiseren;
4.voortgangsrapportages over tennissers kunnen maken.

Opzet 
De opleiding wordt gegeven in kleine groepen met een vaste docent. De opleiding bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten. Daarnaast worden Proeven Van Bekwaamheid (PVB’s) afgenomen en zijn er gedurende de opleiding theorietoetsen.

Nieuw per september 2009:

•De electronische leeromgeving (ELO). U dient te beschikken over een computer met internetverbinding;
•Meer aandacht voor het organiseren van activiteiten en het aansturen van kader;
•Meer aandacht voor de vier belangrijkste doelgroepen binnen het klassikaal lesgeven;
•Meer flexibiliteit voor wat betreft het moment van afsluiten van de opleiding;
•Meer mogelijkheden om bij bijvoorbeeld de eigen tennisclub aan de ontwikkeling van lesgeefvaardigheden te werken;
•De mogelijkheid van ‘videobewijs’ om de beheersing van competenties aan te tonen;
•Proeve van Bekwaamheid in plaats van examen;
•Meer individualisering van de leertrajecten.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE OPLEIDING TOT TENNISLERAAR KSS NIVEAU 3 2010/2011
Alle sportopleidingen worden gemoderniseerd in de Europese Unie en dus ook in Nederland. Het veranderde
uitgangspunt betreft het zogenaamde competentiegerichte (=beroepspraktijk gericht) opleiden. Hierin staat enerzijds
de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat en anderzijds het beroepscompetentieprofiel centraal. Ook op
clubniveau zal met verschillende doelgroepen geleerd kunnen (moeten) worden in het kader van in de praktijk
leren/oefenen. Het leertraject en de toetsingen zijn aangepast aan richtlijnen zoals die door het ministerie van VWS en
NOC*NSF zijn uitgewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van een Elektronische Leer Omgeving (ELO). De cursisten
dienen thuis (wekelijks) te kunnen werken met een computer met internetverbinding.

Toelatingseisen
Tot de opleiding kunnen in principe worden toegelaten zij die:
1. in het bezit zijn van een diploma VMBO T of G niveau (MAVO 4) dan wel een daarmee gelijk te stellen
ontwikkelingsniveau kunnen aantonen;
2. in het jaar waarin de opleiding begint de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
3. beschikken over zowel een goede aanspeelvaardigheid als over de vaardigheid tactische situaties met de
basisslagen te spelen;
4. beschikken over de vaardigheid tot het geven van technisch geschikte demonstraties van de basisslagen; (De
realiteit leert ons, dat spelers met speelsterkte 7 t/m 9 zelden met goed gevolg de test afleggen. Het is echter
mogelijk dat door het niet deelnemen aan competities en toernooien iemand in principe een hogere speelsterkte
heeft dan op het spelerspasje staat vermeld. Op basis hiervan sluiten wij spelers met een speelsterkte van 7 t/m 9
niet uit van deelname aan de test.)
5. in het bezit zijn van, dan wel kunnen beschikken over een PC vanwege de Elektronische Leer Omgeving (ELO);
6. in het bezit zijn van een diploma Reanimatie van bijv. de Nederlandse Hartstichting (aan te tonen voor
1-1-2011);

Testdag
Ca. 10 dagen voor de testdag ontvangt de kandidaat een oproep om voor te spelen, mits het verschuldigde bedrag ad
€ 60,– voor de testdag tijdig is overgemaakt op ABN*AMRO bank nr. 54 40 12 496 ten name van: KNLTBAmersfoort
onder vermelding van “Testdag KSS 3 2010″.

Duur/omvang van de opleiding
In de winterperiode
23 bijeenkomsten van 8 uur
In de zomerperiode
9 bijeenkomsten van 6 uur.
Flexibele opleidingsuitstroom: medio april 2011 op zijn vroegst.
Aanvang van de opleiding
De opleidingen beginnen in principe in de laatste week van september 2010.

Cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt € 2380,– inclusief boeken en de kosten voor de 1e mogelijkheid van de voorwaardelijke
toetsen. Voor een uitgestelde dan wel herkansing van de voorwaardelijke toets wordt € 30,– gerekend.
Per Proeve Van Bekwaamheid (PVB) dient men apart te betalen: PVB 3.1 Klassikaal Lesgeven € 70,–,
PVB 3.1 (& 3.5) Individueel Lesgeven € 100,–, PVB 3.3 & 3.4 samen € 70,–.

Toetsing en PVB (=Proeve van Bekwaamheid)
Tijdens de opleiding worden de volgende voorwaardelijke theorietoetsen afgenomen:
Algemene Theorie, Sportgezondheidsleer, Didactiek/Psychologie, Techniek/Tactiek/Methodiek.
Deze toetsen dienen met een voldoende (6 of hoger) te worden afgesloten voor men de PVB’s kan doen.
Om het diploma Tennisleraar KSS 3 te behalen dient de kandidaat 4 PVB’s met goed gevolg te hebben afgelegd:
KSS nummer 3.1: geven van trainingen/lessen (praktijk en portfolio);
KSS nummer 3.3: organiseren van activiteiten (portfolio) in combinatie met 3.4,
KSS nummer 3.4: aansturen van sportkader (portfolio) in combinatie met 3.3,
KSS nummer 3.5: in combinatie met 3.1 Individueel Lesgeven.

TESTPROCEDURE OPLEIDING TENNISLERAAR KSS NIVEAU 3
Op de landelijke testdagen wordt gekeken of u al dan niet kunt worden toegelaten tot de Opleiding Tennisleraar KSS
niveau 3.

De KNLTB heeft met haar opleidingen direct invloed op de praktijk van het nationale lesgeven en trainen op alle
niveaus. Hoe na de opleiding de gediplomeerde gestalte geeft aan wat hij/zij heeft geleerd, is nog de vraag en door het
licentiebeleid houdt de Commissie Beroepsopleidingen daar ook invloed op. Voor het tennisleraarschap zijn bepaalde
vaardigheden erg belangrijk. Als de minimaal benodigde vaardigheden niet worden beheerst, is het onmogelijk om met de opleiding te starten.
Op de testdag worden uw eigen vaardigheid en techniek beoordeeld/getest.
De eigen vaardigheid en de voorbeeld vaardigheid vormen echter niet de belangrijkste onderdelen van het totale
lesgeven. Alleen ‘die andere’ vaardigheden zoals motivatie, kwaliteiten voor het lesgeven (didactische vaardigheden)
e.d. zijn nauwelijks in een testprocedure op te nemen en dienen later in een motivatiebrief terug te komen. Binnen de
test wordt echter wel gekeken naar sociale vaardigheden, inzet en aandacht. Om ook een goede indruk te krijgen van
uw persoonlijkheid en motivatie, wordt met iedere kandidaat een kort gesprekje gevoerd.
Hoe?
Voor u is het belangrijk om te weten wat er op een testdag gaat gebeuren. De test is altijd in een tennishal.
U wordt uiterlijk 30 minuten voor aanvang van uw test in tenniskleding en op schoon tennisschoeisel verwacht.
U bent vooraf op speelsterkte ingedeeld en staat in principe als een dubbel op 1 binnenbaan (soms 1 kandidaat meer
of 1 minder).
In tweetallen wordt beurtelings ingespeeld dan wel een kort gesprek gevoerd. Aansluitend begint de vaardigheidstest.
Hierin wordt gekeken naar minitennis, baselinespel, netspel (ook smash), aanspelen aan netspeler (ook lob), service
en return op service. De regelmaat van uw aanspeelvaardigheid stelt uw tegenspeler in staat om optimaal te spelen.
Tot slot kunnen punten worden gespeeld in enkel- of dubbelspel.
De beoordeling wordt door twee leercoaches/experts, verbonden aan de KNLTB opleidingen, onafhankelijk van elkaar
verricht. De reden van een eventuele afwijzing of toelating wordt geformuleerd op de daarvoor bestemde formulieren.
Afhankelijk van de uitslag krijgt u over het (opleiding)vervolg alle dan relevante informatie mondeling en op papier.
Wij hopen u met deze informatie duidelijk te hebben gemaakt wat u op de testdag kunt verwachten.

Op de website van de KNLTB kunt u alle informatie teruglezen.

Adviesprijs € 179.50
Actieprijs
€ 108.95